Košík 0

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.nakladatelstvi-safran.cz. OP blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

I. Kontaktní údaje

Název e-shopu: www.nakladatelstvi-safran.cz
Provozovatel: Pavel Miškovský, IČ 03453987, DIČ: CZ6704122073, se sídlem Za Poštou 1045, 263 01 Dobříš, je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Odborem Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Dobříš (spisová značka: MDOB/5076/2014/OŽÚ).
Telefon: 777 885 718
E-mail: info@nakladatelstvi-safran.cz
Kontaktní adresa: Za Poštou 1045, 263 01 Dobříš

II. Informace

E-shop www.nakladatelstvi-safran.cz (dále jen „e-shop“) nabízí k prodeji publikace Nakladatelství Šafrán, které pomáhají žákům v rozvoji čtenářských dovedností, v rozvoji porozumění textu a v rozvoji psaní.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků. Náklady na doručení zboží (poštovné a náklady na zabalení zboží) jsou uvedeny zvlášť.
Prodejce je plátcem DPH a všechny uvedené ceny jsou včetně 10%, resp. 21% DPH.

III. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na e-shopu. Objednávat je možné nepřetržitě.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Odesláním objednávky se kupující zavazuje k její úhradě. Potvrzením objednávky ze strany prodejce dochází k uzavření kupní smlouvy a kupující se tímto zavazuje k odebrání objednaného zboží a k uhrazení příslušné částky.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Pro stanovení kupní ceny je určující cena zboží zobrazovaná e-shopem v době provedení objednávky.
V případě nutnosti doplnění objednávky probíhá komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
Expedice objednaného zboží znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci.
Zboží je zpravidla odesláno během 1-5 pracovních dnů po objednání nebo zaplacení.
Zákazník má právo zrušit objednávku před jejím vyřízením, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím emailu e-shopu. Storno objednávky bude zákazníkovi potvrzeno emailem.
Pokud není objednávka odeslána do 30 pracovních dnů, má zákazník možnost objednávku stornovat.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku. V případě, že kupující vyžaduje uvést v daňovém dokladu další údaje, poskytne je prodávajícímu.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Pracovní sešity Čteme s porozuměním každý den je možné objednat v minimálním počtu 15 kusů. Objednávka menšího počtu kusů (např. málopočetná třída) se řeší individuálně.

IV. Doručování zboží (dodací podmínky)

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.
Účetní (daňový) doklad ke zboží odešle prodávající kupujícímu nejpozději do 15 dnů od zaslání zboží. Doklad je vystaven v českém jazyce.
Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v internetové objednávce.

Sazebník nákladů a způsob doručení

 1. doručení Českou poštou:
  a) zásilka do 2 kg – doporučený dopis: poštovné 100 Kč vč. DHP, balné 20 Kč vč. DPH
  b) zásilka 2-8 kg – balík do ruky: poštovné 130 Kč vč. DHP, balné 20 Kč vč. DPH
 2. c) zásilka nad 8 kg – balík do ruky: poštovné 160 Kč vč. DHP, balné 25 Kč vč. DPH
 3. d) zásilka nad 25 kg – vícekusový balík do ruky: poštovné 320 Kč vč. DPH
 4. příplatek za dobírku: 95 Kč
 5. výdejní místa Zásilkovny:
  a) zásilka do 2 kg: poštovné 80 Kč vč. DHP, balné 20 Kč vč. DPH
  b) zásilka 2-5 kg: poštovné 80 Kč vč. DHP, balné 20 Kč vč. DPH
  c) zásilka 5-10 kg: poštovné 145 Kč vč. DHP, balné 25 Kč vč. DPH
  příplatek za dobírku: 20 Kč
 6. osobní odběr v dohodnutém místě: cena dle dohody prodávajícího a kupujícího

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží prodat.

Platební podmínky:

I) platba dobírkou při doručení zboží
II) platba bankovním převodem

Platba bankovním převodem na účet prodávajícího může být vyžadována před odesláním zboží.

V. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle e-mailem nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

VI. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující vadu zboží sám způsobil.

Zákonná práva z vad
Kupující může po zjištění vady u dodaného zboží uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

VII. Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR.
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí vadné zboží prodávajícímu současně nebo následně po uplatnění reklamace (pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak). Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

VIII. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.
Identifikační a kontaktní údaje správce
Pavel Miškovský, IČ 03453987, DIČ: CZ6704122073, se sídlem Za Poštou 1045, 263 01 Dobříš.
Telefon: 777 885 718
E-mail: pa67vel@seznam.cz
Kontaktní adresa: Za Poštou 1045, 263 01 Dobříš

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží (Česká pošta, Zásilkovna), přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Doba uložení
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresa. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresa.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

IX. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

X. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění, na smlouvy uzavřené před změnami však tyto změny v Obchodních podmínkách nemají vliv.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18. srpna 2018.