Čteme s porozuměním každý den, 2. třída

Čtěte s žáky každý den i ve druhé třídě!

Rozšířená verze obsahuje pracovní listy pro žáky, instrukce pro učitele a klíč. Pracovní listy jsou shodné s těmi, které najdete v pracovním sešitě pro žáky. Pokud pracujete jen s jedním žákem či chcete pracovní listy žákům kopírovat, je pro Vás vhodná tato publikace.

330 

ID Produktu: 95 Kategorie:

V této publikaci najdete 150 pracovních listů na každý den ve školním roce. Každý pracovní list obsahuje krátký podnětný text pro žáky 2. tříd a sadu otázek rozvíjejících porozumění textu. Otázky s výběrem odpovědí míří na čtenářské dovednosti (např. porovnání, nalezení hlavní myšlenky, odlišení faktu a názoru), otevřené otázky rozvíjejí čtenářské strategie (např. kladení otázek, vizualizace, vytváření souvislostí). Ke každému dni najdete v publikaci instrukce pro učitele – metodickou podporu, která vám usnadní přípravu na výuku. Správné odpovědi na otázky a zadání najdete v klíči.

● publikace navazuje na stejnojmenný materiál pro 1. třídu
● pracovní listy na každý den v roce zaručí zvládnutí dovedností i strategií
● žáci se naučí základní strategie, které napomáhají porozumění textu
● žáci si osvojí čtenářské dovednosti, které ještě nepoužívali (např. odlišení faktů a názorů, vysuzování)
● texty jsou pro žáky zajímavé, přinášejí poučení i zábavu
● žáci si rozšiřují slovní zásobu
● materiály jsou vhodné pro žáky s poruchami učení

Ve Čteme s porozuměním každý den se žáci učí následující čtenářské strategie a dovednosti, které jim pomáhají číst a porozumět různým druhům textů.

Strategie
Vytváření souvislostí
Tato strategie pomáhá žákům, aby si to, co čtou, dali do souvislostí. Rozpoznávají souvislosti mezi textem a sebou, okolním světem a dalšími věcmi, které četli nebo viděli.

Vizualizace
Vizualizace umožňuje čtenářům vytvářet si na základě četby představy. Vizualizací si zdatní čtenáři promění hlavní myšlenky nebo události textu v konkrétní obrazy ve své mysli. Zdatní čtenáři si při čtení všímají slov popisujících smyslové vjemy, vytvářejí si svoje představy a zpřesňují je.

Uspořádání textu
Když si žáci všímají, jak je text členěn, mohou lépe porozumět záměru autora a předvídat, jaká informace se v textu objeví. Nejčastější způsoby uspořádání textu jsou: posloupnost, chronologie, příčina a následek, porovnání a hlavní myšlenka.

Určování důležitých informací
Když čtenáři určují důležité informace, rozpoznávají, jaký druh textu čtou, a soustředí se na nalezení podstatných myšlenek, událostí nebo detailů v textu.
V naučných textech se mnohdy důležitá informace shoduje s hlavní myšlenkou. V příbězích hledáme důležité informace v ději a chování postav.

Kladení otázek
Kladením otázek si čtenáři mohou stanovit účel čtení nebo se ujistit, že rozumějí tomu, co čtou. Zdatní čtenáři si kladou otázky, aby se do textu ponořili,
a často to dělají před čtením, během čtení i po čtení.

Sledování porozumění
Když žáci sledují své porozumění, sledují, jak dobře rozumějí textu, a všimnou si, když mu přestávají rozumět. Přidruženými aktivitami jsou kladení otázek, podtržení důležitých myšlenek a parafrázování toho, co čtu.

Dovednosti
Hlavní myšlenka a detaily
Žáci hledají hlavní myšlenku nebo sdělení textu. Hledají také detaily, které hlavní myšlenku nejlépe podporují.

Posloupnost
Žáci určují pořadí událostí nebo kroků činnosti.

Příčina a následek
Žáci si procvičují dovednost najít, co se stalo (následek) a proč se to stalo (příčina).

Fakt a názor
Žáci určují, zda může být část textu prokázána (fakt), nebo se jedná o něčí názor či pocit.

Porovnání
Žáci hledají shody a rozdíly mezi dvěma nebo více lidmi či věcmi.

Vysuzování
Žáci hledají v textu vodítka a čerpají z vlastní zkušenosti, aby porozuměli myšlenkám, které nejsou v textu uvedeny přímo.

Předvídání
Žáci využívají vodítek z textu a předchozích znalostí k tomu, aby předvídali, co se asi stane a jaká informace bude následovat.

Postavy a prostředí
Žáci zkoumají, kdo nebo co je ve středu dění a kde se příběh odehrává.

Fantazie a realita
Žáci určují, zda se věci z textu mohly nebo nemohly stát ve skutečném světě.

Záměr autora
Žáci přemýšlejí o tom, proč autor text napsal.

Znaky věcného textu
Žáci se dívají na znaky textu, jako jsou názvy a nadpisy, aby lépe rozuměli tomu, co čtou.

Vizuální informace
Žáci zjišťují, jak obrázky, tabulky, grafy a další vizuální prvky vysvětlují téma.

Texty
Texty v Čteme s porozuměním každý den se věnují tématům, která jsou pro žáky atraktivní, např. slavné osobnosti, příroda, způsob života, kamarádi, hry, zábava, škola. Texty jsou beletristické i naučné, objevují se i věcné texty (např. recept, mapa muzea). Beletristické texty mají pointu a naučné texty přinášejí vždy nějakou informaci, která je pro žáky nová či zajímavá.

Kurzy Čteme s porozuměním každý den
Tato metodika je v České republice zatím novinkou. Proto jsme pro vás připravili čtyřhodinové a osmihodinové semináře s názvem Čteme s porozuměním každý den.
V seminářích se dozvíte, jak s listy pracovat, jak využít texty a práci s nimi i pro dosahování dalších vzdělávacích cílů. Na semináři získáte jistotu pro svou práci a odpovíme vám na všechny vaše otázky.
Termíny seminářů a přihlášky: http://www.kritickemysleni.cz.

Dohoda s uživatelem
Zakoupením této publikace jste si zároveň zakoupili licenci k využívání publikace v jedné třídě jedním učitelem. Pro jednu třídu můžete z této knihy libovolně kopírovat.
Kopírování materiálů pro více než jednu třídu je zakázáno. Půjčování publikace jinému učiteli pro využití v jiné třídě je také zakázáno. Pro každou třídu a každého učitele je třeba zakoupit samostatný výtisk této publikace.
Děkujeme za dodržování této dohody.

Hmotnost 0,515 kg
Formát

A4

Ukázka

Pro zobrazení ukázky z knihy klikněte zde.