Čteme s porozuměním každý den, 4. třída

Čtěte s žáky každý den ve čtvrté třídě!

Tato verze obsahuje pracovní listy pro žáky, instrukce pro učitele a klíč.

330 

ID Produktu: 1945 Kategorie:

V této publikaci najdete 150 pracovních listů, z nichž každý obsahuje krátký podnětný text pro čtvrťáky a sadu otázek rozvíjejících porozumění textu. Otevřené otázky míří na čtenářské dovednosti (např. vysuzování, rozpoznání příčiny a následku, odhalení záměru autora) a rozvíjejí čtenářské strategie (kupř. sledování porozumění, kladení otázek, vizualizace). Ke každému dni jsou v publikaci instrukce pro učitele – metodická podpora, která vám usnadní přípravu na výuku. Správné odpovědi na otázky a zadání naleznete v klíči.

Ukázka 16. týdne ve formátu PDF

● publikace navazuje na stejnojmenné materiály pro 1., 2. a 3. třídu
● při pravidelném tréninku se žáci naučí používat čtenářské strategie a dovednosti
● žáci si zopakují čtenářské dovednosti, které si osvojili v 1., 2. a 3. třídě
● texty jsou pro žáky zajímavé, přinášejí poučení i zábavu
● žáci se učí rozumět grafům, schématům, piktogramům a jiným vizuálním prvkům
● žáci si rozšiřují slovní zásobu a učí se reagovat na otázky s volbou odpovědí
● materiály jsou vhodné pro žáky s poruchami učení

 

Ve Čteme s porozuměním každý den se žáci učí následující čtenářské strategie a dovednosti, které jim pomáhají číst a porozumět různým druhům textů.

 

Strategie

Vytváření souvislostí
Žáci si dávají text do souvislostí, aby posílili své porozumění. Propojují text s osobní zkušeností nebo věcmi, které četli, anebo je viděli.

Vizualizace
Žáci si vytvářejí na základě četby představy. Učí se hledat v textu zajímavá slova a slovní spojení (konkrétní podstatná jména, dějová slovesa, přesvědčivá přídavná jména).

Uspořádání textu
Žáci se učí odhalit, jak je text uspořádán. To jim umožní předvídat, o čem se v textu dočtou, a soustředit se na autorovo hlavní sdělení nebo důležité myšlenky.

Určování důležitých informací
Žáci se učí třídit informace podle toho, zda podporují – či nepodporují – autorovo hlavní sdělení nebo zda jsou z nějakého důvodu důležité.

Kladení otázek
Žáci se učí klást si otázky před čtením, aby si stanovili účel čtení, během čtení, aby rozpoznali, kdy přestávají textu rozumět, nebo po čtení, aby si zkontrolovali své porozumění textu.

Sledování porozumění
Žáci se učí sledovat svůj vlastní proces čtení a všimnout si, kdy ztratili pozornost, anebo kdy přestávají textu rozumět. Pak mohou zapojit jinou strategii, díky které překážky překonají.

Dovednosti

Hlavní myšlenka a detaily
Žáci určují, o čem text hlavně je, a nalézají detaily, které hlavní myšlenku podporují.

Posloupnost
Žáci hledají pořadí událostí nebo určují jednotlivé kroky činnosti.

Příčina a následek
Žáci určují, co se stalo (následek) a proč se to stalo (příčina).

Fakt a názor
Žáci určují, zda může být část textu prokázána (fakt), nebo se jedná o něčí názor či pocit.

Porovnání
Žáci hledají shody a rozdíly mezi dvěma nebo více lidmi či věcmi.

Vysuzování
Žáci využívají vlastních znalostí a zkušeností a vodítek z textu vodítka, aby vyvodili informace, které nejsou v textu uvedeny přímo.

Předvídání
Žáci využívají předchozích znalostí a zkušeností a vodítek z textu k tomu, aby předvídali, co se asi stane dál.

Postavy a prostředí
Žáci určují, o kom a o čem je příběh i kde a kdy se odehrává.

Námět
Žáci určují, jaké je hlavní poselství nebo ponaučení z textu.

Záměr autora
Žáci přemýšlejí o tom, proč autor text napsal a zda jeho záměrem je: pobavit, informovat, přesvědčit, anebo nás o něčem poučit.

Znaky věcného textu
Žáci se dívají na znaky textu, jako jsou názvy, kapitoly a nadpisy.

Vizuální informace
Žáci sledují obrázky, tabulky, grafy a další vizuální prvky.

Texty

Texty v Čteme s porozuměním každý den se věnují tématům, která jsou pro žáky atraktivní, např. slavné osobnosti, příroda, způsob života, kamarádi, hry, zábava, škola. Texty jsou beletristické i naučné, objevují se i věcné texty (např. inzerát, recept). Beletristické texty mají pointu a naučné texty přinášejí vždy nějakou informaci, která je pro žáky nová či zajímavá.

Dohoda s uživatelem

Zakoupením této publikace jste si zároveň zakoupili licenci k využívání publikace v jedné třídě jedním učitelem. Pro jednu třídu můžete z této knihy libovolně kopírovat.
Kopírování materiálů pro více než jednu třídu je zakázáno. Půjčování publikace jinému učiteli pro využití v jiné třídě je také zakázáno. Pro každou třídu a každého učitele je třeba zakoupit samostatný výtisk této publikace.

Děkujeme za dodržování této dohody.

Hmotnost 0,515 kg
Formát

A4

Ukázka

Pro zobrazení ukázky z knihy klikněte zde.